Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (1)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Karolina Szreder, Kaszuba 
uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze - pośrednik pracy - stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej - Referat Usług Rynku Pracy wybrana do zatrudnienia została Pani Karolina Szreder.
Kandydatka ta wykazała się bardzo dobrą znajomością: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy, oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
Biorąc pod uwagę wiedzę merytoryczną, autoprezentację, sposób wypowiedzi, kandydatka zdobyła największą liczbę punktów. Tym samym kandydatura w/w osoby została uznana za spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej.


Wytworzył: Wojciech Adamowicz (31 stycznia 2018)
Wprowadził: Leszek Graczyk (31 stycznia 2018, 12:16:12)stanowisko:

Pośrednik pracy - stażysta

miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach
termin składania dokumentów: 18 stycznia 2018  10:00Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach, ul. Lichnowska 5, 89-600 Chojnice
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Pośrednik pracy - stażysta (1 osoba) 
              w Dziale Centrum Aktywizacji Zawodowej - Referat Usług Rynku Pracy.
             
Miejsce  wykonywania zadań: Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach.
      
 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na w /w stanowisku:
  • wykształcenie wyższe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzony jest nabór:
  • bardzo dobra znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • bardzo dobra znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków  realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy,
  • bardzo dobra znajomość KPA,
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
  • mile widziany staż pracy w administracji.

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzony jest nabór:
  • marketing usług oferowanych przez urząd pracy,
  • pomoc bezrobotnym i innym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego    zatrudnienia, 
  • kierowanie osób bezrobotnych (w tym osób niepełnosprawnych) na subsydiowane miejsca pracy,
  • udzielanie  pracodawcom pomocy w znalezieniu odpowiednich pracowników,
  • współpraca z partnerami rynku pracy w celu zbierania informacji o strukturze    gospodarczej i kierunkach rozwoju w danym rejonie, o kierunkach kształcenia i sytuacji  demograficznej w rejonie,
  • realizacja, upowszechnianie i aktualizacja ofert pracy,
  • pozyskiwanie informacji z innych źródeł niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy w  obszarze działania urzędu pracy.

 4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony. Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.
  Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  Warunki wynagradzania  – według obowiązującego regulaminu wynagradzania.

 5. Wymagane dokumenty
  a) CV,
  b) kwestionariusz osobowy,
  c) list motywacyjny,
  d) oświadczenie, że  nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  e) oświadczenie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji,
  g) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych  lub zaświadczenie o ukończeniu studiów  wyższych,
  h) świadectwo pracy potwierdzające staż pracy w administracji.

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie (p. 13)  lub przesłać na adres  Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach, ul. Lichnowska 5, 89-600 Chojnice w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko Pośrednik pracy- stażysta - do dnia 18 stycznia 2018   r. do godz. 10.00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne, niepodpisane lub po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.
List motywacyjny i CV  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dokumenty określone w pkt. 5 a-f opatrzone własnoręcznym podpisem.
 
7. Dokumenty kandydatów stanowią załącznik do protokołu naboru i nie będą zwracane.
 
8. Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach (w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) osiągnął wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynoszący co najmniej 6 %.
          
Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach w celu przeprowadzenia procedury naboru . Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Informacja dotycząca kolejnego  etapu rekrutacji  zostanie przekazana drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem poczty wyłącznie do kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

Wytworzył: Wojciech Adamowicz (4 stycznia 2018)
Opublikował: Joanna Stasiak (4 stycznia 2018, 09:45:05)

Ostatnia zmiana: Leszek Graczyk (31 stycznia 2018, 12:16:12)
Zmieniono: Informacja o wynikach naboru.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 558

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij