Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (3)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, Komisja dokonująca oceny stwierdziła, że żaden kandydat nie spełnił w stopniu wystarczającym oczekiwań pracodawcy.
W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.


Wytworzył: Wojciech Adamowicz (23 listopada 2017)
Wprowadził: Joanna Stasiak (24 listopada 2017, 12:22:27)stanowisko:

Specjalista ds. programów - stażysta

miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach
termin składania dokumentów: 20 listopada 2017  10:00Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach,
ul. Lichnowska 5, 89-600 Chojnice ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze:
Specjalista ds. programów - stażysta 1 osoba)
w Dziale Centrum Aktywizacji Zawodowej - Referat Instrumentów Rynku Pracy.
             
 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na w /w stanowisku:
  a/ wykształcenie: wyższe prawnicze lub wyższe administracyjne,
  b/ nieposzlakowana opinia,
  c/ nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  d/ posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw          publicznych,
  e/ staż pracy w administracji – minimum 1 rok.

 2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzony jest nabór:
  a/  bardzo dobra znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  w  szczególności rozdział 16 cyt. ustawy oraz aktów wykonawczych  do art. 90 i 90a. cyt. ustawy,
  b/  bardzo dobra znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA),               c/  bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzony jest nabór:
  • weryfikacja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisywanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, wydawanie decyzji o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń,
  • prowadzenie postępowań w sprawie zezwoleń na pracę sezonową.

 4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; Warunki wynagradzania  – według obowiązującego regulaminu wynagradzania.

 5. Wymagane dokumenty
  a/ CV,
  b/ kwestionariusz osobowy,
  c/ list motywacyjny,
  d/ oświadczenie, że  nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne   przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  e/ oświadczenie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  f/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji,
  g/ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych  (prawniczych lub administracyjnych)  lub zaświadczenie   o ukończeniu   studiów  wyższych,
  h/ świadectwo pracy potwierdzające wymagany staż pracy  w administracji.

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie ( p. 13)  lub przesłać na adres  Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach, ul. Lichnowska 5, 89-600 Chojnice w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalista ds. programów- stażysta - do dnia 20 listopada 2017  r. do godz. 10.00.

  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne, niepodpisane lub po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

  List motywacyjny i CV  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dokumenty określone w pkt. 5 a-f opatrzone własnoręcznym podpisem.

 7. Dokumenty kandydatów stanowią załącznik do protokołu naboru i nie będą zwracane.

 8. Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach (w miesiącu poprzedzającym datę   upublicznienia ogłoszenia) osiągnął wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynoszący co najmniej 6%.          
Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach w celu przeprowadzenia procedury naboru . Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Informacja dotycząca kolejnego etapu rekrutacji zostanie przekazana drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem poczty wyłącznie do kandydatów spełniających wymagania formalne.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.


Wytworzył: Wojciech Adamowicz (7 listopada 2017)
Opublikował: Joanna Stasiak (7 listopada 2017, 11:57:58)

Ostatnia zmiana: Joanna Stasiak (24 listopada 2017, 12:22:28)
Zmieniono: korekta edycyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 255

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij